Ako sa orientovať v bankových účtoch?

Bežný účet je jedným z kľúčových produktov každej banky. Banka ho zriaďuje na základe písomnej zmluvy, zväčša na neurčito a to v mene, ktorú si majiteľ účtu vyberie. Ako sa však v spleti portfólia účtov vyznať? Aké typy účtov banka ponúka pre dieťa, študenta, dospelého, seniora alebo podnikateľa? Séria článkov o účtoch, ktorú sme pre Vás pripravili, Vás dôkladne prevedie jednotlivými typmi účtov, podmienkami ktoré si banka kladie na to, aby ste získali zľavy za vedenie účtu a detailným porovnaním účtov na jednom mieste.

Séria článkov bude pozostávať z nasledujúcich častí:
1. časť – detské účty
2. časť – študentské účty/účty pre mladých
3. časť – osobné účty pre dospelých a exclusive účty
4. časť – účty pre seniorov
5. časť – základný bankový produkt a platobný účet so základnými funkciami
6. časť – podnikateľské účty
___________________________________________________________________________

Každá banka má vlastné portfólio účtov, ale môžeme ich rozdeliť do niekoľkých základných typov:

Detský účet

– detský účet je vynikajúci spôsob, ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi a zároveň im poskytnúť istú, veku primeranú finančnú slobodu. Pri detských účtoch je samozrejme potrebné počítať s istými obmedzeniami funkcionality a taktiež podmienkami na vydanie platobnej karty (od 6, resp. od 8 rokov). Detský účet je možné založiť pre dieťa vo veku od 0 do 15 rokov a k založeniu je potrebný rodný list dieťaťa a doklad totožnosti zákonného zástupcu. Niektoré banky, ktoré majú vo svojom portfóliu detské účty, ponúkajú výhodné úročenie zostatkov na účtoch, avšak vo väčšine prípadov obmedzené maximálnou výškou zostatku 1 000 Eur. Taktiež ponúkajú možnosť zriadiť dieťaťu popri bežnom účte aj sporiaci účet.

Študentský účet/Účet pre mladých

– pri tomto type účtov nie je ponuka bánk jednotná. Niektoré bankové domy ponúkajú oba druhy účtov, študentský účet, ako aj účet pre mladých. Obvykle nie je za tento typ účtu po splnení podmienok stanovených bankou žiaden mesačný poplatok, avšak banky vedia, že týmto spôsobom môžu do budúcnosti získať platiacich klientov. Veková hranica pre poskytnutie študentského účtu/účtu pre mladých je stanovená v rozsahu 15 – 28 rokov a dokladom potrebným na založenie účtu je občiansky preukaz klienta a potvrdenie o návšteve školy (nie vo všetkých prípadoch).

Pozn. autora: pre potreby tohto článku budeme považovať za účet pre mladých typ účtu, pri ktorom nie je banke potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy (nevzťahuje sa na mladých s povinnou školskou dochádzkou).

Bežný účet (osobný účet)

– základný bankový produkt slúžiaci na správu osobných financií. V rámci tohto typu účtu niektoré banky ponúkajú aj jeho vylepšenú verziu (zodpovedá tomu viac doplnkových služieb v balíku), ktorá ale môže byť podmienená vyšším kreditným obratom na účte. Podmienky na bezplatné vedenie účtu sa líšia od banky k banke. Preto je potrebné, aby klient na prvý pohľad bezplatný účet v konečnom dôsledku nepreplatil viac, ako je suma za základný balík. Sumy za vedenie bežných účtov sú v rozmedzí 0 – 9 Eur, ale každá banka ponúka možnosť, ako si poplatok za vedenie účtu znížiť na polovicu, alebo ako neplatiť poplatok za vedenie účtu vôbec.

Účet pre seniorov

– tento typ účtu slúži predovšetkým klientom poberajúcim niektorú z dávok dôchodkového zabezpečenia (napr. starobný, invalidný, výsluhový dôchodok). K marcu 2018 si podľa údajov Sociálnej poisťovne svoj dôchodok nechávalo zasielať na účet približne 69% poberateľov. Pričom v hotovosti si dôchodok dáva vyplácať 31% poberateľov. Podmienkou založenia senior konta je predloženie platného dokladu totožnosti a potvrdenie o poukazovaní dôchodkových dávok. Poplatok za vedenie účtu pre seniorov je maximálne vo výške 2 Eur, tomu ale zodpovedá aj obmedzená ponuka služieb v balíku. V prípade, ak klienti potrebujú uskutočniť transakciu, ktorá nie je zahrnutá do základného balíku služieb, môžu za senior konto zaplatiť oveľa viac, ako keby používali bežný osobný účet.

Základný bankový produkt/Platobný účet so základnými funkciami

– účet poskytovaný v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách, nazývaný aj legislatívny, alebo sociálny účet. Tento produkt sú banky povinné poskytovať od 1.februára 2016 pre občanov, ktorých čistý mesačný príjem neprekročí 400 Eur. Tento typ účtu nie je jedným zo štandardných typov účtov, ktoré banky ponúkajú, ale jedná sa o účet, ktorý bol zavedený v súlade s novelizáciou zákona o bankách. Banka je povinná poskytnúť ho klientovi, ktorý je spotrebiteľom a nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu zriadený platobný účet. To sa ale netýka vkladového účtu, osobitného účtu dlžníka, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

1 Účet pre maloletých (Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky) funguje v rámci rodinných účtov

Podnikateľský účet

Špecifickou kapitolou bankových účtov sú podnikateľské účty, resp. účty pre samostatne zárobkovo činné osoby. Tejto problematike bude venovaný samostatný článok zameriavajúci sa na porovnanie služieb v balíkoch pre podnikateľov a zhodnotenie pomeru cena/služby.

O autorovi
JUDr. Petra Šolc Müllerová
Úverová špecialistka

Kategórie

Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Najčítanejšie