Zmeny v poskytovaní úverov od 1.7.2018

Úvery | Mgr. Martin Šolc | 04.01.2018
Mgr. Martin Šolc

Od 1.júla 2018 sa Národná banka Slovenska chystá opätovne zmeniť podmienky poskytovania úverov. Zmena spočíva v prijatí opatrenia, ktoré má za cieľ sprísniť limity na podiel celkovej zadlženosti spotrebiteľa vzhľadom na jeho čistý ročný príjem v spojení s ďalším obmedzeniami LTV (z anglického loan to value – pomer výšky úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti).

Výpočet LTV: LTV = výška úveru/hodnota založenej nehnuteľnosti

Príklad:

  • úver vo výške 75 000 Eur
  • hodnota nehnuteľnosti 90 000 Eur
  • LTV 83,33%.

Aktuálne platné Opatrenia NBS č. 10/2016 z 13.12.2016 pre oblasť úverov na bývanie ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a č. 10/2017 z 14.11.2017 pre oblasť spotrebných úverov posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Hlavným cieľom prijatia nového opatrenia je spomalenie rastu zadlženia domácností.

„Úvery slovenských domácností presiahli koncom minulého roka 38 % HDP. Vzhľadom na nízke úrokové sadzby sa však trh neustále vyvíja, zadlženosť rýchlo rastie a na tento vývoj je potrebné ďalej reagovať. Na riziká, ktoré vyplývajú z rastu zadlženosti, opakovane upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Ratingová agentúra Standard&Poor's vo svojej správe z 26. januára 2018 upozornila, že môže zvážiť zhoršenie ratingu Slovenskej republiky v prípade, ak bude pokračovať rýchly rast retailových úverov, ktorý vytvára ekonomické nerovnováhy zhoršujúce finančnú stabilitu. S&P zároveň uvádza, že očakáva implementáciu dodatočných opatrení s cieľom zmierniť tieto riziká“. (zdroj: www.nbs.sk).

DTI (z anglického debt to income ratio) je ukazovateľ podielu celkového dlhu k ročnému príjmu spotrebiteľa. Štandardne je využívaný vo Veľkej Británii, Nórsku a Kanade a predstavuje spôsob výpočtu schopnosti splácať záväzky spotrebiteľa v pomere k výške jeho príjmu. Novým opatrením NBS sa bude postupne znižovať podiel úverov, pri ktorých celkový dlh prevyšuje 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľov o úver.

Príklad výpočtu:
Pri stanovení maximálnej výšky úveru vzhľadom k ročnému príjmu sa vychádza zo súčtu príjmov všetkých spoludlžníkov. Ak napríklad o úver na bývanie žiadajú dvaja žiadatelia s priemerným príjmom, ktorý bol na konci roka 2017 na úrovni 1041 €, čistý príjem každého z nich je cca 791 € a teda spoločný čistý príjem je 1582 €. Maximálna výška úveru bude 8-násobok ich spoločného čistého príjmu, teda 8 × 12 × 1582 = 151 872 €. Je však potrebné opätovne upozorniť, že časť úverov môže prekračovať aj takýmto spôsobom vypočítaný strop (zdroj: www.nbs.sk).

Celkovú zadlženosť predstavuje súčet všetkých úverov klienta (kreditné karty, povolené prečerpanie, spotrebné úvery, úvery na bývanie a pod.). Vyčerpaná časť sa započítava v plnej výške, z nevyčerpanej časti úverového rámca len 20 %, nie plná suma.

Maximálny podiel úverov medzi 80 % a 90 % hodnoty nehnuteľnosti aktuálne tvorí 40% nových úverov. Od 1.7.2018 sa tento podiel zníži na 35% a bude ďalej postupne klesať.

Od 1. júla 2018 zruší možnosť poskytovať úvery nad 90 % hodnoty nehnuteľnosti (vrátane úverov vo výške 100 % nehnuteľnosti). V súčasnosti však tvoria tieto úvery len 6 %, nejde teda o výraznú zmenu“. Tieto zmeny sa prioritne dotknú domácností s vyšším príjmami, nižšie príjmové skupiny nebudú týmto opatrením dotknuté. Dopad pripravovaných zmien sa prejaví až v roku 2019 (v čase ich plnej účinnosti), kedy by malo dôjsť k miernemu spomaleniu rastu úverov, ktorý je momentálne nadmerný. 

Zdroj: www.nbs.sk

O autorovi
Mgr. Martin Šolc
Director

Kategórie

Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Najčítanejšie
Súvisiace články