Neživotné poistenie

Neživotné poistenie, ktoré ľudia najčastejšie využívajú je poistenie motorových vozidiel a to tak povinné zmluvné poistenie, ako aj havarijné poistenie. Takisto je veľmi častým typom neživotného poistenia poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a to aj kvôli tomu, že pri úveroch na bývanie banka vyžaduje vinkuláciu poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto skupiny je poistenie zodpovednosti za škodu a cestovné poistenie.

Neživotné poistenie je široká kategória zahŕňajúca poistenie áut, majetku, života ako aj poistenie zodpovednosti za škodu. Rozdelenie poistenia na životné a neživotné poistenie bolo realizované už v 70 rokoch 20. storočia prostredníctvom prvej generácie európskych smerníc. Existuje množstvo členení odboru neživotného poistenia, za kľúčové hľadisko budeme považovať delenie v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. V zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve sa neživotné poistenie delí na 7 skupín a 18 odvetví.

Skupiny odvetví neživotného poistenia:

 1. Poistenie úrazov a chorôb
 2. Poistenie motorových vozidiel
 3. Námorné a dopravné poistenie
 4. Letecké poistenie
 5. Poistenie požiarov a iných majetkových škôd
 6. Poistenie zodpovednosti za škodu
 7. Poistenie úveru a kaucie
 8. Všeobecné neživotné poistenie

Odvetvia neživotného poistenia:

 1. Poistenie úrazu
 2. Poistenie choroby
 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch
 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
 8. Poistenie škôd na inom majetku
 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou)
 10. Poistenie zodpovednosti
 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné
 14. Poistenie úveru
 15. Poistenie kaucie
 16. Poistenie rôznych finančných strát
 17. Poistenie právnej ochrany
 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu