Úvery

Rozhodnutie zobrať si úver býva pre ľudí významným krokom. Najčastejším dôvodom úverov býva kúpa a rekonštrukcia bývania, poprípade zaobstaranie iného majetku. Ale ako postupovať? Ktorú banku si vybrať? Orientovať sa iba podľa výšky úrokových sadzieb? Banky totiž ponúkajú rôzne zvýhodnenia a odpúšťajú, resp. preplácajú rôzne poplatky spojené s vybavením úveru (napr. za znalecký posudok, alebo za vklad do katastra nehnuteľností). Takýto prehľad o bankách získate jedine intenzívnym zháňaním informácií, najčastejšie „obehaním“ každej jednej banky. A to je nielen časovo náročné, ale vyžaduje si to aj veľa sústredenia. Alebo sa môžete obrátiť na mňa a ja Vám vybavím úver, ktorý je pre Vás najvýhodnejší.

Úver

- finančný produkt, pri ktorom sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Úver na bývanie

- je v zmysle §1, ods. 2 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci,

  1. ktorá je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj rozostavanej, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa takej nehnuteľnosti,
  2. ktorá je účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na základe nadobudnutia alebo zachovania vlastníckeho práva k pozemku alebo k existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva, alebo
  3. ktorá je účelovo určená na vyplatenie úverov.

Zmluvou o úvere na bývanie sa rozumie zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi úver na bývanie a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spojené s poskytnutým úverom.

Spotrebiteľský úver

- je v zmysle §1, ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa.

Kreditná karta

- úverový produkt, pri ktorom sa peniaze čerpajú z úverového rámca poskytnutého bankou. Ide o typ tzv. revolvingového úveru, ktorého výhodou je bezúročné obdobie čerpania peňazí (v prípade, ak klient vráti peniaze v rámci tohto obdobia). Za kreditnú kartu sa platí mesačný poplatok aj v prípade, ak ju klient nevyužíva.

Povolené prečerpanie

- produkt banky, ktorý sa uzatvára k bežnému účtu. Ide o krátkodobý úver, ktorý je vhodný na čerpanie menších objemov peňazí. Tak ako pri kreditnej karte je úroková miera vyššia ako pri klasickom spotrebnom úvere. Úrokové sadzby sa aktuálne pri povolenom prečepaní pohybujú v rozmedzí 14 - 20%.